Apie mus

UAB „Vildoma“ įkurta 1996 metais. Jos steigėja – Latvijos įmonė SIA „Doma“, kuri tais pačiais metais įkūrė analogišką įmonę Estijoje (OU „Est-Doma“) ir suformavo įmonių grupę „DomaGroup“.

Įmonė tiekia bei aptarnauja žinomų gamintojų laboratorinę įrangą, o nuo 2010 metų vysto ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklą. Darbuotojai nuolatos kelia kvalifikaciją gamintojų organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir mokymuose.

Aktyviai  bendradarbiaudama su mokslininkais ir medicinos darbuotojais įmonė sukūrė ir užpatentavo unikalų eisenos treniruoklį „EIK“. 2014 metais eisenos treniruoklis „EIK“ įregistruotas Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje ir pradėta serijinė įrenginio gamyba.

Nuo 2006 metų UAB „Vildoma“ yra įdiegusi kokybės vadybos sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001 standartą.


Kokybės politika

Nuo 2006 metų UAB „Vildoma“ yra įdiegusi kokybės vadybos sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001 standartą.

UAB „VILDOMA” KOKYBĖS POLITIKA 

Tikslai

Aprūpinti Lietuvos įmones ir laboratorijas modernia matavimo įranga, optimaliai atitinkančia vartotojų poreikius ir galimybes bei užtikrinti nepriekaištingą mūsų tiekiamos įrangos aptarnavimą.

Misija

 • panaudojant savo žinias, patirtį siūlyti sprendimus, padedančius gamybos įmonėms kelti produkcijos kokybę bei mažinti gamybos kaštus, o mokslinėms laboratorijoms optimizuoti tyrimų procesą.
 • įmonėje sukurti tokią darbo aplinką, kuri motyvuotų darbuotojus, skatintų jų profesionalumą, kūrybinį mąstymą, darbštumą ir komandinį darbą.

Vizija

Moderni įmonė, kurios stabilų pelningumą užtikrina profesionalius, ekonomiškai pagrįstus sprendimus teikianti mūsų komanda.

Vadovybės prioritetai

 • Valdymo sistemos nuolatinis tobulinimas
 • Išmintinga naujų veiklos krypčių paieška
 • Lojalumo didinimas užtikrinant patogias darbo sąlygas bei darbuotojų skatinimas už iniciatyvą, išradingumą ir naujovių diegimą
 • Dominavimo savo rinkos segmente siekimas
 • Optimalus pajamų paskirstymas, suderinant darbuotojų poreikius ir įmonės ateities planus
 • Modernių informacinių technologijų diegimas
 • Aplinkosaugos skatinimas tiek įmonėje, tiek teikiant sprendimus klientams

Įmonės prioritetai

 • Vadovavimasis Lietuvos įstatymais, sąžiningo verslo, konkurencijos ir žmogiškų santykių principais
 • Ilgalaikių santykių su klientais ir tiekėjais puoselėjimas
 • Lankstus kiekvieno kliento poreikių ir galimybių suderinimas
 • Dalyvavimas periodiškai rengiamuose gamintojų apmokymuose
 • Organizavimas pažintinių ir mokomųjų seminarų
 • Mokslo naujovių panaudojimas sprendžiant klientams kylančias problemas
 • Atsakingas požiūris į kiekvieną kliento pretenziją

Peržiūrėta 2022.03.02

Vykdomi ES remiami projektai

                               

2018-06-01

UAB „Vildoma“ kuria reabilitacinę pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangą vaikams

UAB „Vildoma“ vykdo projektą „Reabilitacinės pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangos, skirtos dviejų amžiaus grupių vaikams su judėjimo negalia, sukūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Šiuo projektu siekiama sukurti reabilitacinę pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangą, skirtą dviejų amžiaus grupių vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, turinčių judėjimo negalią, reabilitacijai bei sveikatinimui: kūno vertikalizavimui, pusiausvyros, liemens kontrolės bei kūno judesių, žingsnio formavimo bei ėjimo lavinimui. Skirtingų dydžių įrangos bus pritaikomos:
     1. mažiems vaikams (iki 6–7 metų), kurių svoris neviršija 20 kg;
     2. vyresniems vaikams ir paaugliams (nuo 7–8 iki 16–17 metų), kurių svoris yra 21–45 kg.
Dviejų dydžių reabilitacinės pusiausvyros ir judesio lavinimo įrangų, turinčių skirtingas konstrukcijas, veikimo principus bei dizainą, kūrimo tikslai:
     – visiškai patenkinti augančio vaiko kūno lavinimo poreikius;
     – kuo individualiau ir tiksliau pritaikyti įrangą prie sparčiai besikeičiančio vaiko ūgio ir svorio bei individualių, ligos pasekmių sąlygotų, kūno pakitimų.

Projekto kodas Nr. J05-LVPA-K-03-0014
Projekto vertė: 181.216,75 Eur
Įmonės investicijos: 65.010,51 Eur
Skiriamas finansavimas: 116.206,24 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio 1 d.
Projekto veiklų pabaiga – 2020 m. birželio 30 d.


Priemonę „Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai“ administruoja VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. 

UAB „Vildoma“ kontaktinis asmuo:
Virginijus Kregždė, direktorius
El. p. vk@vildoma.lt

UAB Vildoma etikos kodeksas

UAB „Vildoma“

ETIKOS KODEKSAS

          Etikos kodekse išdėstytas UAB „Vildoma“ požiūris į profesionalius verslo santykius, sąžiningą konkurenciją, žmogaus teises ir lygybę, duomenų apsaugą ir privatumą, aplinkos apsaugą ir antikorupcinę politiką. Šis kodeksas galioja visiems įmonės darbuotojams ir vadovams.

Profesionalūs verslo santykiai

 • UAB „Vildoma“ (toliau tekste – VILDOMA) etiškais ir teisėtais būdais siekia ilgalaikio augimo, suteikdama pridėtinę vertę savo klientams ir gaudama už tai atlygį.
 • Siekdama, kad būtų vertinama kaip profesionali verslo partnerė, įmonė bendradarbiauja tik su patikimais tiekėjais ir kitais partneriais. Pirmenybę teikia ilgalaikiams santykiams, juos grindžia abipuse pagarba ir tolerancija, siekdama atviro bendravimo ir abipusės naudos.
 • Partneriais pasirenkamos įmonės, kurių veiklos principai neprieštarauja šiam Kodeksui.
 • VILDOMA neatstovauja tarpusavyje tiesiogiai konkuruojančių gamintojų. Kilus įtarimui dėl galimos konkurencijos, tiekėjai apie tai informuojami ir ieškoma visoms pusėms priimtinų sprendimų.
 • Įmonė siekia vykdyti įsipareigojimus ir sąžiningai laikytis visų sutarčių, tiekti aukštos kokybės produktus, nustatyti teisingas jų kainas ir teikti kokybiškas paslaugas po pardavimo.
 • VILDOMA neatskleidžia turimos konfidencialios informacijos apie klientus.
 • Vykdydami savo pareigas, darbuotojai visais atžvilgiais veikia profesionaliai, sąžiningai ir laikydamiesi tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių, moralės standartų bei etikos normų. 
 • Visi darbuotojai rūpinasi tinkama VILDOMOS vertybių, įskaitant fizinę nuosavybę, finansinį turtą, intelektinę nuosavybę ir bet kokią konfidencialią informaciją, apsauga.

Sąžininga konkurencija

 • VILDOMA sąžiningai konkuruoja laikydamasi galiojančių konkurencijos įstatymų visose rinkose
 • VILDOMA susilaiko nuo dalyvavimo arba veiksmų, susijusių su neteisėtais informacijos mainais, neteisėta veikla arba susitarimais tarp konkurentų, pavyzdžiui, dėl fiksuotų kainų, teritorijų pasidalijimo ar klientų pasiskirstymo.
 • VILDOMA renka informaciją apie konkurentus tik sąžiningai ir teisėtai naudodamasi viešai pasiekiamais šaltiniais.

Žmogaus teisės ir lygybė

 • Įdarbindama žmones ir darbo metu, VILDOMA laikosi lygių galimybių principo ir su visais elgiasi vienodai, nepriklausomai nuo lyties, etninės ir tautinės kilmės, amžiaus, religijos, politinių pažiūrų ar socialinio statuso, lytinės orientacijos ir kitų su darbu nesusijusių savybių.
 • VILDOMA nepraktikuoja prievartinio ir vaikų darbo.
 • Įmonės darbo aplinkoje griežtai draudžiamas bet koks priekabiavimas.
 • VILDOMA gerbia kiekvieno darbuotojo teisę prisijungti prie profesinių sąjungų ir kitų asociacijų.
 • VILDOMA siekia mokėti darbuotojams sąžiningą atlygį už darbą ir suteikti jiems saugias bei sveikas darbo sąlygas.

Duomenų apsauga ir privatumas

 • Vidaus informacija apie įmonę ir jos verslo partnerius laikoma paslaptyje ir yra apsaugota nuo neteisėtos prieigos. VILDOMA renka ir saugo darbuotojų asmeninę informaciją tik personalo administracijos reikmėms ir darbuotojų tobulinimo sumetimais. Prieiga prie vidaus informacijos ir asmeninių duomenų yra apribota.
 • Darbuotojai neatskleidžia arba nenaudoja informacijos apie VILDOMĄ ir jos partnerius siekdami asmeninės arba bet kurios kitos su VILDOMA nesusijusios šalies naudos. Nutraukus darbo sutartį šis įsipareigojimas lieka galioti dar trejus metus.
 • Iš verslo partnerių reikalaujama, kad jie saugotų konfidencialią ir neviešą informaciją, susijusią su VILDOMA, jos verslo operacijomis arba klientais.

Aplinkos apsauga

 • VILDOMA klientams siūlo labiausiai energiją tausojančius sprendimus.
 • Įmonė, rinkdamasi veikimo būdą, biuro įrangą ir techniką, visada ieško gamtai draugiškiausių sprendimų.

Antikorupcinė politika

 • Savo veikloje įmonė griežtai laikosi nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų antikorupcijos reikalavimų.
 • VILDOMA netoleruoja jokios formos kyšininkavimo, korupcijos ar panašaus nekorektiško elgesio.
 • VILDOMA ir jos darbuotojai niekada nesiūlo, neprašo ir neima kyšio jokia forma. Įmonės darbuotojai nepriima ir nesiūlo jokios materialios naudos arba pramogų, išskyrus 100€ vertės neviršijančias verslo dovanas ir įprastą vaišingumą.
 • Įmonės teikiama labdara ir parama yra skaidri, pagrįsta raštiškais susitarimais ir nesiekianti verslo naudos. 
 • Darbuotojai naudodamiesi savo tarnybine padėtimi niekuomet nesiekia asmeninės naudos ar naudos savo šeimoms bei draugams ir bet kuriai kitai bendrovei, kurios dalininkas yra darbuotojas. 
 • Bendrovės turtas negali būti naudojamas asmeniniams tikslams, išskyrus tuos atvejus, kai įmonės turto naudojimas asmeninėms reikmėms yra raštiškai įforminamas ir darbuotojas moka tokiam atvejui įstatymu numatytus mokesčius.
 • Bendrovės turtas negali būti naudojamas, siekiant paremti su VILDOMA nesusijusį verslą arba veiklą, arba bet kurios partijos politiniais tikslais.

Baigiamosios nuostatos

           Su šiuo kodeksu nesuderinami veiksmai turi būti nedelsiant ištaisyti, ir dėl jų gali būti taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant darbo sutarties nutraukimą. 
           VILDOMA užtikrina, kad nebus jokių neigiamų su darbu susijusių padarinių, jeigu darbuotojas pateiks nusiskundimų dėl šio kodekso pažeidimo.